هیدروژن / شناخت هیدروژن و پیل سوختی / هیدروژن / فناوری انتقال و توزیع

فناوری انتقال و توزیع

فناوری انتقال و پخش هیدروژن
روشهایی که به منظور انتقال هیدروژن به سه شکل گاز، مایع و جامد استفاده می شود، اثرات فنی اقتصادی چشمگیری بر فرایند تولید تا مصرف هیدروژن خواهد داشت . سه روش متداول که برای انتقال هیدروژن می توان استفاده نمود، عبارتند از:
1. انتقال از طریق خطوط لوله
هیدروژن می تواند بصورت گاز و یا مایع در لوله انتقال داده شود . هیدروژن مایع برای فواصل کوتاه درخطوط لوله عایق کاری شده با ژاکت خلاء برای انتقال از محل تولید به محل برنامه های فضایی منتقل می گردد؛ ولیکن برای فواصل طولانی این لوله های عایق بندی شده برای هیدروژن مایع قابل استفاده نیست .مشکلی که در مورد هیدروژن وجود دارد، اثر واکنش پذیری هیدروژن با فلزات است که باعث ترک خوردگی فلزات می شود.چگالی انرژی حجمی پایین هیدروژن مشکل دیگری را برای سازگاری با سیستم گاز طبیعی ارائه می دهد. ازنظر حجمی، چگالی انرژی هیدروژن فقط یک سوم چگالی انرژی گاز طبیعی است؛ لذا گاز هیدروژن باید به میزان سه برابر در یک خط لوله پمپ شود تا مقدار انرژی معادلی منتقل شود . بنابراین در تبدیل به هیدروژن، نصب پمپها و کمپرسورها الزامی می باشد؛ بعلاوه تمام تجهیزات باید بهبود داده شوند بطوری که با مشخصات منحصر به فرد هیدروژن سازگار شوند . انتقال هیدروژن از طریق خطوط لوله بطور موفقیت آمیزی در چند کشور منجمله فرانسه، آمریکا، کانادا انجام شده است.
2. انتقال از طریق جاده و راه آهن
الف. حمل و نقل هیدروژن با کامیون
هیدروژن می تواند بصورت یک گاز با فشار بالا در سیلندرهایی در محدوده فشارهایی حدود١٥-٤٠ Mpa توسط کامیون حمل شود . یدک کش لوله ای شامل تعدادی لوله فولادی بزرگ و مقاوم در مقابل فشار بالااست که به یکدیگر متصل شده و روی کامیون یدک کش نصب شده اند. این روش با وجود اینکه یک تکنیک توسعه یافته است ولیکن چندان سودمند نمی باشد و تنها می تواند برای حمل هیدروژن گازی درحجمهای کوچک مورد استفاده قرار گیرد . در حال حاضر کامیونهای کوچک، هیدروژن مایع را در مقادیرمتوسط روی جاده ها مستقیمًا از محل تولید به محل مصرف حمل می کنند.
ب. حمل و نقل هیدروژن از طریق خطوط راه آهن
هیدروژن مایع در تانکرهایی به ظرفیت ٩٥٠٠ تا ٢٨٠٠٠ گالن حمل می شود. این تانکرها دارای لایه های عایق و ژاکتهای خلاء می باشند. این پوسته های چند لایه ای جهت جلوگیری از اتلاف تبخیر 5/0% در روز استفاده می شود.
3. انتقال از طریق دریا
در حال حاضر کشتیهای مختص هیدروژن مایع وجود ندارد . سه قایق باری مختص هیدروژن مایع بعنوان جزیی از یک برنامه فضایی با ظرفیتهای ٢٥٠٠٠٠ گالن( ٩٥٠٠٠٠ لیتر ) مورد استفاده قرار می گیرد. بیش از100کشتی حامل مخزن گاز طبیعی مایع وجود دارد که حمل و نقل تمام گاز طبیعی بین اروپا و شمال وجنوب آمریکا و کشورهای حاشیه اقیانوس آرام را انجام می دهند.