هیدروژن / شناخت هیدروژن و پیل سوختی / هیدروژن / ویژگیها و مزایا و مشکلات

ویژگیها و مزایا و مشکلات

ویژگیها و مزایا و مشکلات

مزایای استفاده از هیدروژن
مزیت اصلی استفاده از هیدروژن بعنوان سوخت آن است که پس از احتراق محصول تولید شده بخار، آب واکسید نیتروژن است. از مزایای دیگر استفاده از هیدروژن عبارتند از:

.  می توان براحتی آنرا بوسیله خط لوله انتقال داد و جابجا کرد

میزان حرارت تولید شده در اثر احتراق در واحد وزن بیشتر از هر سوخت مورد استفاده دیگر می باشد.

یک سوخت عمومی بشمار می رود ؛ زیرا میزان اختلاط آن با هوا را برای احتراق در یک باند وسیع می توان تغییرداد.

باقیمانده آن در یک محیط بسته را می توان با سرعت بوسیله جریان هوا خارج کرد و کمتر از سایر سوختهای سمی است


مشکلات استفاده از انرژی هیدروژنی:

مشکلات استفاده از انرژی هیدروژنی عبارتند از:
در دمای محیط بسرعت از حالت مایع به حالت گاز در می آید.

برای ذخیره آن در یک مخزن، احتیاج به فشار زیاد در حالت مایع داریم.

نفوذ پذیری زیاد هیدروژن

قابلیت ترکیب شدن سریع با اکسیژن

برای مایع کردن باید دمای آنرا تا °C ٢٥٣ -پایین آورد و در این حالت دانسیته آن بسیار پایین می باشد

انرژی حرارتی هیدروژن ٣٢ درصد ارزش حرارتی گاز متان یا حدود Kcal/m3 ٣٠٧٠ است

هیدروژن بعنوان بهترین گزینه و اقتصادی ترین سوخت در درازمدت بمنظور استفاده در خودروهای پیل سوختی از پتانسیل بسیار قویی برخوردار است . هیدروژن ساده ترین سوخت برای استفاده در خودرو های پیل سوختی است وسبب افزایش راندمان و سادگی خودروی پیل سوختی میگردد.تکنولوژی زیرساخت سوخت هیدروژنی ، تولید، توزیع و انتقال آن کاملا ً توسعه یافته و در دسترس می باشد. در صورت تولید هیدروژن از منابع گاز طبیعی ، قیمت آن از بنزین و گازوئیل کمتر است . هیدروژن فاقد مضرات زیست محیطی بوده اما سرمایه گذاری زیادی برای تدارک زیرساخت آن ذخیره سازی بر روی خودروهای سواری باید استاندارد شده و از جنبه ایمنی قابل قبول گردد.