هیدروژن / فعالیت های ایران / استاندارد پیل سوختی ایران

استاندارد پیل سوختی کشور
استانداردهای فناوری پیل سوختی که پیش‌نویس آن در کمیسیون‌های مربوطه توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی تهیه شده و در کمیسیون ها و سازمان‌های مرتبط مورد تایید قرار گرفته ، اینک به استناد بند یک ماده 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه 1371 به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.
برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استاندرادهای ایران در مواقع لزوم تجدیدنظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای تکمیل و یا اصلاح و همچنین استاندارد جدید ارائه شود، هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین همواره باید از آخرین تجدیدنظر استاندارد استفاده کرد.
تماس با ما:
standard@fcc.gov.ir
021-88084413
در جدول زیر استانداردهایی که تاکنون در حوزه هیدروژن و پیل سوختی در موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تدوین شده است، ارائه می شود و به تدریج با افزوده شدن استانداردهای تدوین شده این جدول تکمیل خواهد شد.

استاندارد ایران -آی ای سی- پیل سوختی

 9814-2 فناوری‌ سلول های سوختی- قسمت دوم: سلول پیل سوختی
 9814-1-3فناوری سلول‌های سوختی-قسمت3-1: سیستم های قدرت پیل سوختی، ثابت- ایمنی 
 9814-3-3فناوری سلول‌های سوختی-قسمت3-3: سیستم های قدرت پیل سوختی، ثابت- نصب 
 -9814-5-1فناوری سلول‌های سوختی-قسمت1-5: سیستم های قدرت پیل سوختی، قابل‌حمل-ایمنی 
 9814-6-200  فناوری سلول‌های سوختی-قسمت200-6: سیستم های قدرت میکرو پیل سوختی- روش آزمون عملکرد 
12084-2  خودروهای جاده ای پیل سوختی، ویژگی های ایمنی- قسمت دوم: حفاظت در برابر خطرات سوخت هیدروژن فشرده 
 12084-3خودروهای جاده ای پیل سوختی، ویژگی های ایمنی- قسمت سوم: حفاظت افراد در برابر شوک الکتریکی 
 16167-2 مولدهای هیدروژن با استفاده از فناوری‌های فراورش سوخت- قسمت دوم: روش آزمون عملکرد 
  62282-6-100فناوری سلول‌های سوختی-قسمت100-6: سیستم های قدرت میکرو پیل سوختی- ایمنی 
  62282-6-300  فناوری سلول‌های سوختی-قسمت300-6: سیستم های قدرت میکرو پیل سوختی- قابلیت تعویض پذیری کارتریج سوخت