هیدروژن / معرفی پروژه های دفتر هیدروژن / استمرار مطالعات راهبردی مورد نیاز درخصوص فناوری پیل سوختی