هیدروژن / معرفی پروژه های دفتر هیدروژن / خرید، نصب و بهره برداری چند سامانه در حوزه فناوری هیدروژن و پیل سوختی