هیدروژن / معرفی پروژه های دفتر هیدروژن / طراحی و ساخت باتری جریان وانادیومی