هیدروژن / معرفی پروژه های دفتر هیدروژن / تسلط بر فناوری طراحی و ساخت مخزن ذخیره هیدروژن و تولید نمونه آن