هیدروژن / معرفی پروژه های دفتر هیدروژن / تسلط بر فناوری طراحی و ساخت مبدل گاز طبیعی به هیدروژن و تولید نمونه آن