هیدروژن / معرفی پروژه های دفتر هیدروژن / تسلط بر فناوری طراحی و ساخت تک پیل و تولید نمونه کوچک استک پیل سوختی اکسیدجامد