هیدروژن / معرفی پروژه های دفتر هیدروژن / حمایت از طرح های تحقیقاتی به منظور بهره گیری از پیل سوختی در صنایع نیروگاهی، حمل و نقل و کاربردهای صنعتی