هیدروژن / معرفی پروژه های دفتر هیدروژن / تولید نرم افزارهای طراحی و ساخت پیل های سوختی راهبردی و فناوری های کلیدی آن ها