هیدروژن / دفتر هیدروژن و پیل سوختی / معرفی گروه فناوریهای مصرف هیدروژن و پیل سوختی

گروه فناوری های مصرف هیدروژن و پیل سوختی

هیدروژن به عنوان یک حامل انرژی پاک و با راندمان بالا نقش کلیدی را در آینده انرژی دنیا بازی می‌کند و در اغلب کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه برنامه‌های جامع و مدونی در خصوص استفاده از این حامل انرژی پاک در دست تهیه و اقدام می‌باشد. در کنار کاربردهای متنوع هیدروژن در صنایع استفاده از هیدروژن به عنوان سوخت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می‌توان این سوخت پاک را هم در موتورهای احتراق درونسوز و هم در پیل سوختی به کار گرفت. آنچه از مطالعه برنامه کشورهای مختلف دنیا حاصل می‌شود آن است که نگاه بلند مدت سیاستگذاران بخش انرژی در اغلب کشورهای پیشرفته به پیل سوختی به عنوان جایگزینی برای سیستمهای فسیل سوز خودرویی و نیروگاهی معطوف است

از آنجایی که بحرانهای انرژی و محیط زیست در دنیا همواره سیاستگذاران بخش انرژی را نسبت به جایگزینی سیستمهای سنتی فسیل سوز فعلی با فناوریهای پاک تحت فشار قرار داده است، پیل سوختی می‌تواند گزینه بسیار مناسبی در این پروسه باشد. لذا در راستای اهداف فوق گروه تخصصی فناوریهای مصرف هیدروژن (پیل سوختی) با جذب کارشناسان مجربی از تخصصهای مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی و مهندسی برق تشکیل شده است.

رویکرد اصلی گروه فناوریهای مصرف هیدروژن مطالعه، شناخت و بررسی انواع فناوریهای مختلف مصرف هیدروژن به ویژه پیل سوختی و نیز اجرای پروژه‌های پایلوت تحقیقاتی-کاربردی در زمینه‌های مختلف مصرف هیدروژن با هدف دستیابی به دانش فنی و بومی‌سازی آنها در کشور است. همچنین یکی از فعالیتهای مهم و حیاتی این گروه حمایت از توسعه فناوری پیل سوختی در کشور است که در این راستا از مدتها پیش مطالعات مربوط به تدوین سند راهبرد ملی توسعه فناوری پیل سوختی در دستور کار این گروه قرار گرفت تا سرانجام در تابستان 1386 «سند راهبرد ملی توسعه فناوری پیل سوختی» به عنوان یک کتاب راهنما برای توسعه این فناوری در کشور به تصویب هیئت محترم وزیران رسید. اقدامات انجام شده در خصوص پیل سوختی بر اساس اقدامات اشاره شده در این سند تعریف و اجرا می‌شود که مبنای آن اهداف مندرج در برنامه عملیاتی سند راهبرد ملی توسعه پیل سوختی کشور می‌باشد.

به هر روی، فعالیتهای متعدد و متنوعی در این گروه انجام گرفته است که ذیلاً به آنها اشاره می‌شود:

• خرید، نصب و راه‌اندازی پیل سوختی 1/2 کیلووات پلیمری و یکپارچه‌سازی آن با پایلوت مستقل از شبکه هیدروژن خورشیدی در سایت طالقان

• خرید و اهدا 100 عدد کیت آموزشی پیل سوختی به مدارس کشور در راستای ترویج و فرهنگسازی انرژی هیدروژنی
• مشارکت در مدیریت، سند راهبرد ملی توسعه فناوری پیل سوختی و پیگیریهای مربوط به تصویب سند
• مدیریت و نظارت بر تدوین برنامه عملیاتی سند راهبرد ملی توسعه فناوری پیل سوختی کشور
• ایجاد پایلوت آزمایشگاهی مستقل نظارت و تأمین منابع مالی پروژه «مطالعات امکانسنجی و تحلیل جذابیت فناوری پیل سوختی و تدوین استراتژی توسعه آن در کشور»
• انجام امور محوله دبیرخانه کمیته راهبری پیل سوختی
• مشارکت فعال در تدوین
• از شبکه هیدروژِن خورشیدی و پیل سوختی در سایت انرژی‌های نو طالقان
• مدیریت و نظارت بر تهیه، چاپ و توزیع نشریه هیدروژن و پیل سوختی
• مدیریت ایجاد و به روز رسانی وب سایت کمیته راهبری پیل سوختی
• مدیریت و نظارت عالیه بر پروژه طراحی و ساخت پیل‌سوختی پلیمری 5 کیلووات تولید همزمان برق و حرارت با هدف تدوین دانش فنی
• مدیریت و نظارت عالیه بر پروژه تحقیقاتی امکان‌سنجی، طراحی و ساخت پیل سوختی اکسیدجامد با هدف تدوین دانش فنی توسط پژوهشگاه نیرو
• مدیریت و نظارت عالیه بر پروژه ساخت اجزاء پیل سوختی پلیمری
• مدیریت و نظارت عالیه بر پروژه خرید، نصب و راه اندازی پیل سوختی 25 کیلووات پلیمری در سایت انرژی های نو طالقان
• مدیریت و نظارت عالیه بر پروژه خرید، نصب و راه اندازی پیل سوختی 1 کیلووات دما بالا پلیمری در سایت انرژی های نو طالقان
• طراحی و ساخت پیل سوختی پلیمری به توان 10 کیلووات به منظور کاربردهای خانگی
• طراحی و ساخت دستگاه تست پیل سوختی
• طراحی و ساخت استک پیل سوختیاکسید جامد
• طراحی و ساخت مجموعه الکترود و غشاء (MEA) پیلهای سوختی پلیمری
• طراحی و ساخت اجزای مختلف پیلهای سوختی پلیمری
• طراحی و ساخت اجزای مختلف پیلهای سوختی اکسید جامد
• مدیریت و نظارت بر مراحل انجام کنفرانس های ملی هیدروژن و پیل سوختی
• حمایت از پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری دارای موضوع مشترک پیل سوختی و نانوفناوری، با همکاری مشترک کمیته راهبری پیل سوختی و ستاد فناوری نانو و حمایت از پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری با موضوعات گوناگون مرتبط با پیل سوختی
• ارتباط با پژوهشگران دانشگاهی، دریافت نقطه نظرات ایشان، بررسی راهکارهای حمایت از آنها و استفاده از تجربه و تخصص ایشان در راستای تحقق اهداف سند راهبرد ملی توسعه فناوری پیل سوختی از جمله تربیت نیروی انسانی
• انجام تحقیقات در زمینه تعریف، روشها و مراحل مختلف انتقال تکنولوژی و همچنین تعریف سطوح مختلف آمادگی تکنولوژی به منظور بررسی روش شرکت در کنسرسیومهای فناوری بین المللی